Все компании  /  Вакансии компании Terfam

Вакансии компании Terfam

Клиент SuperJob с 10 мая 2010 года
50-100 сотрудников
Veselī bas apdroš inā š ana fiziskā m personā m

Jaunums Latvijas apdroš inā š anas tirgū !

Ņ emot vē rā , ka darba devē ji retā k iegā dā jas veselī bas apdroš inā š anas polises saviem darbiniekiem un lī dz ar pieaugoš o pieprasī jumu pē c veselī bas apdroš inā š anas fiziskā m personā m, „Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiā le” (Compensa Life) ir izstrā dā jusi pilnī gi jaunu veselī bas apdroš inā š anas produktu.
Veselī bas apdroš inā š ana fiziskā m personā m

Jaunums Latvijas apdroš inā š anas tirgū !

Ņ emot vē rā , ka darba devē ji retā k iegā dā jas veselī bas apdroš inā š anas polises saviem darbiniekiem un lī dz ar pieaugoš o pieprasī jumu pē c veselī bas apdroš inā š anas fiziskā m personā m, „Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiā le” (Compensa Life) ir izstrā dā jusi pilnī gi jaunu veselī bas apdroš inā š anas produktu.

Jaunā Compensa Life veselī bas apdroš inā š ana fiziskā m personā m ir lielisks risinā jums klientiem negaidī tu saslimš anu gadī jumos, lai pasargā tu sevi no neparedzē tiem izdevumiem.

Iegā dā joties veselī bas apdroš inā š anas polisi, Jū s iegū siet droš ī bu savai nā kotnei, stabilitā ti š odienai un pā rticī bu rī tdienai!

Lai uzzinā tu vairā k par veselī bas apdroš inā š anu fiziskā m personā m, kā arī par citiem Compensa Life apdroš inā š anas produktiem, lū dzu, kontaktē jieties ar mums pa tā lruņ iem.

В настоящий момент у компании нет опубликованных вакансий.